باربری یعنی جا به جا و حمل کردن وسایل و اثاثیه منازل ، ادارات و به صورت تجاری.در بیمه باربری ایران بیمه گر تعهد می دهد که در قبال اینکه حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت می کند خسارات واره به جنس مورد نظر در هنگام باربری را جبران نماید.در مجموع جهار نوع بیمه باربری داریم: 1-بیمه باربری داخلی که خود به دو نوع تقسیم میشود:بیمه نامه باربری داخلی موردی:در این نوع به ازای هر نوع بار یک نوع بیمه صادر می گردد.بیمه نامه باربری داخلی قراردادی:باتوجه به مشکلات صدور بیمه نامه برای صاحبان کالا که نیازمند تحت پوشش قرار دادن محموله ها هستند قرار می گیرد.2-بیمه نامه باربری وارداتی3-بیمه نامه باربری صادراتی4-بیمه نامه باربری ترانزیتی: به دو نوع عبوری و غیر عبوری تقسیم می شود